Politică de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate Introducere FOOD HUB CONSULTING SRL (denumită în continuare „FOOD HUB CONSULTING” sau „noi” sau „compania” sau „operatorul”), proprietara site-ului web foodhubconsulting.ro, se aliniază la Regulamentul (UE) 2016/679 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) și acordă cea mai mare importanță și interes protejării confidențialității și a informațiilor încredințate nouă prin utilizarea acestui site web. Angajamentul nostru de a respecta strict Regulamentul General privind Protecția Datelor a început odată cu numirea unui Responsabil cu Protecția Datelor la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Numărul Registrului General: 5479, datat la 25/03/2021.

Unul dintre principiile fundamentale ale acestui Regulament este transparența, iar prin această Politică Generală de Confidențialitate, ne propunem să vă informăm cu privire la modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dvs. personale.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza, revizui și modifica periodic această Politică Generală de Confidențialitate. În cazul oricăror modificări, vom afișa versiunea actualizată și revizuită pe site-ul nostru.

Termeni din Regulament: • Operator – entitatea – în acest caz, operatorul sau orice altă persoană juridică, autoritate publică, agenție sau organizație non-guvernamentală care procesează sau determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; • Date cu Caracter Personal – înseamnă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („subiectul datelor”); o persoană identificabilă este cea care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice specifice identității lor fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale; • Subiectul Datelor – orice persoană fizică a cărei dată personală poate fi sau este procesată de operator.

Scopul Politicii Generale de Confidențialitate: Atunci când un subiect de date intră în orice tip de relație cu noi, ne încredințează informațiile personale.

Scopul acestei Politici Generale de Confidențialitate este de a explica subiecților de date ce date procesăm, de ce le procesăm și cum continuăm să le utilizăm – în calitate de operator. Luăm confidențialitatea în serios și nu transmitem sau vindem datele personale ale clienților noștri, liste sau adrese de email. Conștienți că informațiile personale aparțin fiecărui individ, depunem toate eforturile pentru a le stoca în siguranță și a le prelucra cu grijă. Nu furnizăm informații către terțe părți fără a informa mai întâi subiecții datelor, cu excepția cazului în care, conform legii, notificarea subiectului datelor este interzisă. Aceste informații sunt importante și sperăm că sunt citite cu atenție.

Această Politică Generală de Confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile web ale altor terțe părți la care indivizii pot avea acces prin intermediul legăturilor de pe site-ul nostru. Acest lucru este dincolo de controlul nostru. Încurajăm revizuirea politicii de confidențialitate a oricărui site web și/sau aplicație înainte de a furniza date personale.

Această politică generală de confidențialitate acoperă, de asemenea, procesul de recrutare și selecție pentru solicitanții de locuri de muncă.

FOOD HUB CONSULTING SRL informează candidații la locurile de muncă despre datele personale care vor fi colectate, scopul pentru care sunt colectate și modul în care vor fi utilizate, în strânsă legătură cu existența unei politici specifice de confidențialitate în recrutare.

Conform legii, persoana care beneficiază de serviciile noastre sau se află în orice fel de relație cu noi este un „subiect de date”, însemnând o persoană identificată sau identificabilă.

Pentru a fi pe deplin transparent în ceea ce privește prelucrarea datelor și pentru a permite subiecților de date să-și exercite ușor drepturile în orice moment, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea între noi, operatorul de date, și subiectul de date.

Dacă nu ați împlinit încă vârsta de 16 ani, va trebui să obțineți consimțământul părinților sau tutorelui înainte de a ne furniza orice informații personale pentru înregistrare sau alte activități online. Dacă aveți nelămuriri cu privire la informațiile pe care le vedeți pe acest site, vă rugăm să cereți asistența părinților sau tutorelui.

Orice prelucrare a datelor personale ale minorilor se va realiza numai în conformitate cu legea.

Angajamentul FOOD HUB CONSULTING SRL: Protejarea informațiilor personale ale subiecților de date este foarte importantă pentru noi.

Prin urmare, ne angajăm să respectăm noul Regulament (UE) 2016/679, legislația națională aplicabilă și următoarele principii:

 • Legalitate, echitate și transparență: Prelucrăm datele personale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți cu privire la informațiile pe care le utilizăm, iar subiecții de date sunt informați în mod corespunzător.
 • Controlul aparține subiectului de date: În limitele legii, oferim subiecților de date posibilitatea de a revizui, modifica, șterge datele personale pe care le-au împărtășit cu noi și de a-și exercita celelalte drepturi.
 • Integritatea datelor și limitarea scopului: Utilizăm datele doar în scopurile descrise la momentul colectării sau în scopuri compatibile cu cele originale. În toate cazurile, scopurile noastre respectă legea. Luăm măsuri rezonabile pentru a asigura că datele personale sunt exacte, complete și actualizate.
 • Securitate: Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare pentru a proteja informațiile în cel mai bun mod posibil. Cu toate acestea, trebuie menționat că niciun site web, aplicație sau conexiune la internet nu este complet sigur.

Despre FOOD HUB CONSULTING SRL: FOOD HUB CONSULTING SRL, o entitate juridică românească cu sediul în București, Sectorul 1, Strada Vointei, Nr. 21B, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J40/15020/2020, având codul unic de înregistrare RO37377345.

În ceea ce privește legislația privind protecția datelor, suntem CONTROLORI atunci când procesăm datele personale. Pentru a asigura procesarea în siguranță a datelor personale ale subiecților de date, am depus toate eforturile pentru a implementa măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile lor personale.

Deoarece suntem mereu interesați să ascultăm opiniile dumneavoastră și să vă furnizăm orice informații suplimentare pe care le puteți necesita cu privire la procesarea datelor dumneavoastră, dorim să vă informăm că ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@foodhubconsulting.ro sau direct printr-o cerere înregistrată la recepția noastră sau trimisă prin poștă sau curier la adresa noastră de mai jos.

Drepturile Subiectului de Date în conformitate cu noul Regulament:

 • Dreptul de a retrage consimțământul acolo unde prelucrarea se bazează pe consimțământ;
 • Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor;
 • Dreptul de acces la date;
 • Dreptul de rectificare a datelor inexacte sau incomplete;
 • Dreptul la ștergere („dreptul la uitare”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitatea datelor către alt operator;
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv profilare;
 • Dreptul de a căuta justiție;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere.

Dreptul la Informații: • Acest drept permite subiecților de date să știe, de la momentul colectării (sau în termen de o lună de la dobândirea datelor în cazul datelor colectate indirect de la subiectul datelor), cum vor fi utilizate acele date, cui le vor fi dezvăluite sau transferate, ce drepturi au indivizii cu privire la datele prelucrate, etc.

Dreptul de Acces la Date: • Articolul 15 din GDPR permite subiecților de date să obțină de la operator confirmarea dacă datele lor cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate și, în caz afirmativ, acces la acele date și la alte informații utile (Articolul 15 din GDPR conține o listă de astfel de informații utile, inclusiv scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, destinatari etc.). • Ca rezultat al dreptului de acces, subiectul de date va primi informații personalizate (vezi conținutul informațiilor prezentate într-o secțiune ulterioară), explicând ce date sunt prelucrate, în scopul cui, pe ce bază legală, perioada de păstrare a acelor date, cui pot fi transferate și în scopul căror, menționând drepturile subiectului de date cu privire la acele date, inclusiv dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere dacă subiectul de date nu este mulțumit de modul în care este redactată această răspuns, etc. • În plus față de aceste informații despre datele prelucrate, subiectul de date are dreptul de a obține o copie a datelor în cauză. În cazul informațiilor menționate mai sus, se discută despre categoriile de date (de exemplu, adresă de email, nume, etc.), în timp ce în cazul unei copii a datelor, datele reale vor fi furnizate.

Dreptul la Ștergere a Datelor: • Articolul 17 din GDPR permite subiecților de date să obțină ștergerea datelor cu caracter personal care îi privesc de la operator fără întârzieri nejustificate. Primul lucru pe care un operator ar trebui să-l facă atunci când primește o astfel de cerere de acces este să verifice dacă aceasta intră sub incidența uneia dintre excepțiile prevăzute de Articolul 17(3) din GDPR, care permite sau îi obligă să păstreze datele, chiar și în cazul unei cereri de ștergere, și anume:

Dreptul la Ștergere (Ștergerea) nu se aplică dacă prelucrarea este necesară:

(a) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare; (b) pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național aplicabil operatorului de date, sau pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului de date; (c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu Articolul 9(2)(h) și (i) – medicină preventivă sau medicină ocupatională, interes public în domeniul sănătății publice, și Articolul 9(3) – prelucrare în temeiul obligației de confidențialitate profesională; (d) pentru scopuri de arhivare în interes public, scopuri științifice sau istorice, sau scopuri statistice, în conformitate cu Articolul 89(1), în măsura în care dreptul prevăzut la paragraful 1 este susceptibil să împiedice sau să afecteze grav realizarea obiectivelor acelei prelucrări; sau (e) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție.

Dreptul la Rectificarea Datelor:

Conform Articolului 16 din GDPR, subiectul de date are dreptul să obțină de la operatorul de date, fără întârziere nejustificată, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care îl privesc.

Dreptul la Restricționarea Prelucrării Datelor:

Articolul 18 din GDPR definește dreptul la restricționarea prelucrării datelor ca un drept temporar. În anumite situații, cum ar fi atunci când operatorul de date decide să șteargă anumite date (nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopuri de prelucrare) și subiectul de date se opune ștergerii, afirmând că are nevoie de date pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiție, operatorul de date va opri prelucrarea datelor pentru o perioadă specificată.

Când restricția asupra prelucrării este ridicată, operatorul de date trebuie să informeze subiectul de date că restricția a fost ridicată.

Dreptul la Portabilitatea Datelor:

Articolul 20 din GDPR afirmă că subiectul de date are dreptul de a primi datele cu caracter personal care îl privesc și pe care le-a furnizat operatorului de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite acele date altui operator de date fără obstacole din partea operatorului de date căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal. Cu alte cuvinte, datele cu caracter personal trebuie furnizate subiectului de date într-un format structurat, permițându-i să decidă dacă le descarcă sau le transmite altui operator de date.

Acest drept se aplică numai atunci când datele sunt prelucrate pe baza unui contract sau a consimțământului subiectului de date și (cumulativ) atunci când prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică datelor derivate sau inferate, de obicei denumite concluzii trase de operatorii de date (de obicei, pe baza operațiunilor de profilare) cu privire la subiecții de date.

Dreptul la Obiecție:

Articolul 21 din GDPR afirmă că subiectul de date are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal, de exemplu, atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct. Este important ca atunci când există activități de prelucrare care ar putea genera acest drept pentru subiectul de date, informațiile să includă existența acestui drept.

Dreptul de a Nu Fi Supus unor Decizii Automate:

Decizia automată se produce atunci când aspectele personale sunt evaluate pentru a face predicții despre o persoană, chiar dacă nu se ia nicio decizie. Decizia automată exclusivă se produce atunci când deciziile sunt luate cu privire la o persoană folosind mijloace tehnologice fără nicio implicare umană; aceste decizii pot fi chiar luate fără a se crea profiluri.

Legea protecției datelor afirmă că aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii luate exclusiv prin mijloace automate dacă acea decizie produce efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau vă afectează semnificativ într-un mod similar. O decizie produce efecte juridice atunci când are un impact asupra drepturilor dvs. legale (cum ar fi dreptul de a vota). În plus, prelucrarea poate vă afecta semnificativ dacă influențează circumstanțele, comportamentul sau alegerile dvs.

Deciziile bazate pe algoritmi nu pot utiliza categorii speciale de date, cu excepția cazului în care ați dat consimțământul sau prelucrarea este permisă de legea UE sau de legea națională.

Dreptul la Acces:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține confirmarea de la noi cu privire la faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu în curs de prelucrare și, dacă da, să vi se ofere acces la aceste date și informații despre modul în care sunt prelucrate.

Dreptul la Portabilitatea Datelor:

Dreptul la portabilitatea datelor înseamnă că puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal și le puteți transfera altui operator de date fără obstacole din partea operatorului de date căruia i-ați furnizat datele. Acest drept se aplică atunci când datele sunt prelucrate în baza unui contract sau a consimțământului dumneavoastră și atunci când prelucrarea se face prin mijloace automate.

Dreptul la Obiecție:

Dreptul de opoziție vă permite să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special atunci când acestea sunt prelucrate în scopuri de marketing direct. Este esențial să fii informat despre acest drept atunci când au loc activități de prelucrare care l-ar putea declanșa.

Dreptul de a Nu Fi Supus unor Decizii Automate:

Profilarea automată presupune evaluarea caracteristicilor tale personale pentru a face predicții despre tine, chiar și fără a lua o decizie anume. Luarea deciziilor complet automatizată are loc atunci când deciziile sunt luate cu privire la dvs. folosind tehnologia fără nicio implicare umană. Legea privind protecția datelor vă permite să nu fiți supus unor decizii bazate exclusiv pe procese automate dacă acele decizii au consecințe juridice pentru dvs. sau vă afectează în mod semnificativ. Categorii speciale de date, cum ar fi datele dumneavoastră de sănătate, nu pot fi utilizate în luarea automată a deciziilor fără consimțământul dumneavoastră sau atunci când este permis de legislația UE sau națională.

Dreptul la acces de date:

Dreptul de acces înseamnă că puteți solicita confirmarea dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în curs de prelucrare și, dacă da, puteți obține acces la datele dumneavoastră și informații despre modul în care sunt prelucrate.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul la portabilitatea datelor se referă la capacitatea dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit de mașină și dreptul ca aceste date să fie transmise direct unui alt operator de date.

Dreptul la opoziție: Dreptul de opoziție se referă la dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când aceasta servește un interes public sau un interes legitim al nostru.

Dreptul la rectificare: Dreptul la rectificare presupune corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte.

Dreptul la ștergere/Dreptul de a fi uitat: Dreptul la ștergere, cunoscut și sub denumirea de dreptul de a fi uitat, înseamnă că aveți dreptul ca datele dvs. colectate să fie șterse fără întârzieri nejustificate în oricare dintre următoarele situații: când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, vă retrageți consimțământul și nu există un alt temei legal pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării; datele au fost colectate ilegal; datele trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală; datele au fost colectate în contextul furnizării de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat atunci când acuratețea datelor este contestată pentru o anumită perioadă suficientă pentru verificarea datelor; când prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse, ci doar restricționate; în cazurile în care persoana vizată nu mai are nevoie de date cu caracter personal pentru prelucrare, dar le solicită pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale; atunci când v-ați opus prelucrării în perioada în care se verifică dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Date de contact: Andrei IANCU office@foodhubconsulting.ro foodhubconsulting.ro

Categorii de date cu caracter personal, scopuri și baze legale de prelucrare: FOOD HUB CONSULTING SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în funcție de contextul interacțiunilor și relațiilor pe care le aveți cu noi, fie prin telefon, fie prin intermediul site-ului foodhubconsulting.ro.

Categoriile speciale de date cu caracter personal, așa cum sunt definite de Articolul 9 din GDPR, includ următoarele:

 • • Originea rasială sau etnică
 • • Opiniile politice
 • • Credințele religioase sau filozofice
 • • Afilieri la sindicate
 • • Date genetice
 • • Date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane naturale
 • • Date privind sănătatea
 • • Date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane

Aceste categorii speciale de date sunt excluse de la prelucrare de către CENTRUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI CONȘTIENTIZARE ROMÂNESC. Conform GDPR (Articolul 6(1)), prelucrarea este legală doar dacă se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

(a) subiectul de date a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri specifice; (b) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care subiectul de date este parte sau pentru luarea de măsuri la cererea subiectului de date înainte de încheierea unui contract; (c) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus operatorul de date; (d) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale subiectului de date sau ale altei persoane naturale; (e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public sau în exercitarea autorității oficiale conferite operatorului de date; (f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt depășite de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale subiectului de date care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când subiectul de date este un minor.

Un operator trebuie să aibă una dintre aceste baze legale pentru activitățile sale de prelucrare a datelor. Pentru cei mai mulți operatori (cu excepția entităților publice și a altor entități foarte specifice), cele patru baze legale principale de reținut sunt:

 • • Consimțământul subiectului de date
 • • Îndeplinirea unui contract / măsuri luate înainte de încheierea unui contract
 • • Respectarea unei obligații legale a controlorului
 • • Interese legitime urmărite de controlor sau de o terță parte

Procesăm nume, date de naștere, informații de facturare, adrese de email și numere de telefon, așa cum sunt specificate în contractul dintre noi, în scopurile următoare:

 • • Execuția contractului de formare dintre noi, inclusiv activitățile efectuate în interesul dumneavoastră în cadrul contractului.
 • • Îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de serviciu.
 • • Comunicarea comenzilor dvs.
 • • Notificarea stării comenzii/dreptului de abonament.
 • • Redactarea documentelor în numele dvs., pe baza procurii acordate.
 • • Îndeplinirea obligațiilor legale legate de furnizorii de servicii de educație pentru adulți.
 • • Cazurile în care ne-ați contactat prin intermediul site-ului web sau ați creat un cont pe site.

• Cu excepția cazurilor în care este specificat altfel, datele sunt stocate timp de până la 10 ani, cu excepția cazurilor în care sunt prelungite de înregistrările furnizorilor de servicii de educație pentru adulți, conform legii. Aceste date sunt prelucrate pentru că dumneavoastră (subiectul de date) ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri specifice, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care sunteți parte sau pentru luarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de încheierea unui contract, sau prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus controlorul.

Procesăm numărul dvs. de telefon, adresa de email, contul de Facebook și alte informații specificate în punctul 2 (dacă le-ați furnizat), în scopurile următoare:

 • • Comunicarea cu dvs.
 • • Crearea și gestionarea contului dvs. în cadrul platformei fishtodoor.
 • • Procesarea comenzilor, inclusiv primirea, validarea, expedierea și facturarea comenzilor.
 • • Soluționarea anulărilor de comenzi sau a oricăror probleme legate de comenzi, bunuri sau servicii achiziționate.
 • • Returnarea produselor conform prevederilor legale.
 • • Rambursarea valorii produselor conform prevederilor legale.
 • • Îmbunătățirea serviciilor noastre sau comunicarea de noi oferte sau informații despre site-ul nostru, politici, date sau decizii.

• Cu excepția cazurilor în care este specificat altfel, datele sunt stocate timp de până la 10 ani, cu excepția cazurilor în care sunt prelungite de înregistrările furnizorilor de servicii de educație pentru adulți, conform legii. Aceste date sunt prelucrate pentru că dumneavoastră (subiectul de date) ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri specifice, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract la care sunteți parte sau pentru luarea de măsuri la solicitarea dvs. înainte de încheierea unui contract, sau prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care este supus controlorul.

Procesăm datele incluse în cererile și notificările dvs. către noi, precum și datele terților menționați în documentele pe care le furnizați, în scopurile următoare:

 • • Satisfacerea intereselor legitime de a beneficia de servicii sau produse comandate/achitate.
 • • Interesul public în vânzarea de produse.

• Cu excepția cazurilor în care este specificat altfel, datele sunt stocate timp de până la 10 ani, cu excepția cazurilor în care sunt prelungite de înregistrările furnizorilor de servicii de educație pentru adulți, conform legii.

Nu folosim datele cu caracter personal pentru prelucrarea automată sau profilare. Nu luăm decizii automate cu privire la dvs. Folosim mijloace tehnice pentru a stoca datele în siguranță. Nu prelucrăm datele în scopuri secundare incompatibile cu scopurile în care au fost colectate.

Această Politică Generală de Confidențialitate se referă la datele cu caracter personal ale clienților, furnizorilor, altor persoane de contact care ne vizitează și reprezentanților noștri, potențialilor colaboratori, și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru foodhubconsulting.ro, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal colectate prin intermediul emailurilor și formularelor de contact.

Vizitatorii și utilizatorii site-ului foodhubconsulting.ro pot avea următoarele categorii de date prelucrate:

 1. • În cazul solicitării de informații suplimentare, contact și/sau reclamații: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon.
 2. • În cazul plasării unei comenzi sau a abonării: nume, prenume, dată de naștere, adresă, adresă de email, număr de telefon, informații de facturare.
 3. • În cazul corespondenței prin email, numele, adresa de email și oricare alte date pe care le furnizați în mesajele dvs.

Cookie-uri și tehnologii similare: Atunci când vizitați site-ul foodhubconsulting.ro, putem colecta anumite informații automat de pe dispozitivul dvs., cum ar fi cookie-urile. Cookie-urile sunt fișiere text mici care stochează informații despre interacțiunile dvs. cu site-urile web. Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dvs. online și pentru a îmbunătăți calitatea site-ului nostru.

Drepturile dvs.: Aveți anumite drepturi cu privire la datele cu caracter personal conform GDPR. Aceste drepturi includ:

 • • Dreptul de acces la datele cu caracter personal.
 • • Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete.
 • • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe.
 • • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe.
 • • Dreptul la obiecție față de prelucrarea datelor cu caracter personal în anumite circumstanțe.
 • • Dreptul la portabilitatea datelor, care vă permite să obțineți și să reutilizați datele cu caracter personal în scopurile dvs. proprii în cadrul diferitelor servicii.
 • • Dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Puteți exercita aceste drepturi contactându-ne folosind informațiile de contact furnizate în această politică de confidențialitate.

Securitatea datelor: Luăm în serios securitatea datelor și am implementat măsuri pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, divulgării, modificării și distrugerii. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că niciun mijloc de transmitere sau stocare a datelor nu este complet secur și nu putem garanta securitatea datelor dvs.

Modificări la această Politică de Confidențialitate: Putem actualiza periodic această politică de confidențialitate pentru a reflecta modificările în practicile noastre sau pentru alte motive operaționale, legale sau reglementare. Orice modificări la această politică de confidențialitate vor fi postate pe site-ul nostru, iar data celei mai recente revizuiri va fi indicată în partea de sus a politicii.

Informații de contact: Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la această politică de confidențialitate sau la practicile noastre de date, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de contact de mai jos:

Andrei IANCU

Email: office@foodhubconsulting.ro

Website: foodhubconsulting.ro